Betingelser

1. FORUTSETNINGER
Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge BGWeb samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen inngås med BGWeb og juridisk ansvarlig i henhold til bestillingsskjemaet eller e-post bestilling (heretter kalt Bruker).

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN
BGWeb tilbyr Bruker muligheten til å lagre elektroniske data på sine servere slik at andre kan få tilgang til denne informasjonen via internett, samt muligheten til å sende elektronisk post (e-post) via BGWeb sine systemer. BGWeb vil fakturere Bruker for disse tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser for tjenestene.

 

3. BRUKERNAVN, PASSORD OG SIKKERHET
Når du blir Bruker av våre tjenester vil det bli opprettet en brukerkonto med eget brukernavn og passord. Bruker er selv som er ansvarlig for å holde dette hemmelig. Bruker er dessuten ansvarlig for alt som skjer under Bruker sin brukerkonto. Bruker forplikter seg til enhver tid å informere dersom Bruker er kjent med uautorisert bruk av Brukers brukerkonto eller andre aktiviteter som utgjør en sikkerhetsmessig risiko.

4. BRUKERS PERSONVERN
BGWeb har som prinsipp å overholde den private kommunikasjonen mellom sender og mottaker. I tillegg til de regler som er angitt i punkt 2 ovenfor lover vi å ikke overvåke, redigere, slette eller utelukke noe av innholdet av en Brukers private kommunikasjon. Unntak er gjeldende dersom: BGWeb blir påtvunget dette via rettslig instans eller Det er behov for å beskytte BGWeb sine rettigheter og/eller eiendom eller Det i helt særskilte tilfeller er nødvendig å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av tjenesten eller allmennheten forøvrig. BGWeb tar ikke ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter eller kriminelle handlinger som eventuelt oppstår ved bruk av denne tjenesten.
Bruker er inneforstått med og godkjenner at BGWeb gjør teknisk bearbeidelse av Brukers e-post og dens innhold for å: Sende og motta meldinger Tilpasse meldinger til tekniske spesifikasjoner i tilknyttede nettverk Tilpasse meldinger til tjenestens eventuelle begrensninger
Innholdet på Brukers websider må til enhver tid følge norsk lovgivning og BGWeb kan ikke holdes ansvarlig dersom Bruker ikke overholder dette. BGWeb forbeholder seg retten til å stenge Brukers konto uten videre beskjed ved overtredelse.

5. ANSVAR
Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko. Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig. BGWeb kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille Brukers krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller fri for feil.
Bruker forstår og godtar at materiale lastet ned eller opp, eller på annen måte mottatt eller sendt gjennom bruk av tjenesten gjøres på egen risiko og at BGWeb ikke står ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår på Brukers datasystem ved bruk av slikt materiale og/eller data.
Bruker er inneforstått med og godtar at BGWeb, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

6. VIDERESALG AV TJENESTEN
Bruker kan kun videreselge tjenester kjøpt av BGWeb ved avtale. Bruker plikter å betale BGWeb de til enhver tid gjeldende priser for bestilte tjenester selv om disse videreselges og benyttes av tredje part. Dersom tjenesten ikke betales av Bruker kan BGWeb stenge tjenesten i henhold til vilkår i punkt 15 i denne avtalen.

7. LAGRING AV INFORMASJON OG ANDRE BEGRENSNINGER
BGWeb tar intet ansvar for sletting eller andre feil som resulterer i at Brukers meldinger eller data blir borte fra systemet.
BGWeb har ved sending og mottak av meldinger eller data satt en øvre grense på antall eller mengde av dette. Lagringsmengden og dataoverføringen på de respektive kontoer fremkommer av produktinformasjonen. Overforbruk vil bli fakturert etter egen avgift.

8. BRUKERS BENYTTELSE AV TJENESTEN
Bruker er ene og alene ansvarlig for innholdet i hans eller hennes meldinger og informasjon sendt gjennom tjenesten. Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges norske og internasjonale lover og regler.
Tjenesten benytter Internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon. Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Internett. Bruker vil ikke benytte tjenesten til å lagre ulovlig materiell. Dessuten å ikke sende og publisere materiale som oppfordrer til oppførsel som bryter med norske eller internasjonale lover og regler. Bruker må ikke under noen omstendigheter foreta handlinger og transmisjoner som vil kunne utgjøre en uforholdsmessig stor byrde på BGWeb sine servere og teknisk infrastruktur.
BGWeb forbeholder seg retten til å fjerne innhold som belaster serverne i urimelig grad. .

 

9. TRAFIKK
Trafikkmengde kommer frem av gjeldende webhotell pakker. BGWeb forbeholder seg retten til å oppheve Brukers abonnenment eller å sette begrensninger på Brukers trafikk ved hvis Bruker forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk.

10. ENDRING/AVSLUTTING AV TJENESTEN
BGWeb vil så langt det er mulig bestrebe å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, men BGWeb kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap kunden måtte ha med bakgrunn i at tjenesten ikke er tilgjengelig. BGWeb forbeholder seg retten til å avslutte eller endre tjenesten dersom videre drift ikke er forsvarlig. BGWeb har ingen forpliktelser overfor tredjepart dersom BGWeb benytter seg av retten til å endre eller avslutte tjenesten.
Et abonnement løper i 12 måneder ad gangen (en "abonnementsperiode") og kan til enhver tid sies opp av Bruker med minimum 1 - en - måneds varsel. inntil utløpet av en abonnementsperiode. F.eks. hvis Bruker har tegnet et abonnement den 1. januar 2010 gjelder abonnementet til 31. desember 2011. Hvis Kunden ikke ønsker å fortsette abonnementet for det følgende år (2011) skal abonnementet sies opp senest 30. november 2010. Denne avslutningen må gjøres skriftlig. Tjenesten er et løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt fra Bruker.
BGWeb holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.
BGWeb forplikter seg ikke til å varsle Bruker om at forholdet blir/er avsluttet hvis ikke alternativ kontaktform over internett (f.eks. alternativ e-post adresse) er oppgitt i brukerens personlige opplysninger.
Ved avslutning av brukerkontoen vil Brukers rettigheter til bruk av tjenesten forsvinne. Bruker har ingen rett til og BGWeb har intet ansvar for å videresende uleste eller ikke sendte meldinger og informasjon til Bruker eller tredjepart. BGWeb forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet.
Bruker forplikter seg til å holde sin kontaktinformasjon oppdatert.
BGWeb vil ikke under noen omstendigheter utlevere noen av disse opplysningene til tredjepart, med mindre blir tvunget til å utlevere denne informasjonen ved inndrivelse av utestående beløp.
I slike tilfeller vil ikke eventuelle utestående beløp bli refundert.

 

13. BESKJEDER TIL ELLER FRA BGWeb
Alle beskjeder skal foregå skriftlig, via e-post eller via våre kundesider eller normal postgang. BGWeb kan sende ut meldinger via tjenesten dersom BGWeb mener dette er nødvendig for å informere Bruker om endringer i vilkår for bruk av tjenesten eller andre temaer av viktighet for tjenesten og dens brukere. Bruker kan dersom ønskelig motta driftsmeldinger fra BGWeb gjennom valgt kommunikasjonskanal.

14. SIKKERHETSKOPIERING AV DATA
Bruker forstår og godtar at BGWeb ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli avbrutt eller på andre måter ødelagt. Bruker er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av data lagret på BGWeb sine servere. Vi foretar imidlertid backup 1 gang pr uke som standard. Det er mulig å bestille utvidet backup av oss.

15. BETALING
Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende avgiftene fastsatt for tjenesten. BGWeb vil forhåndsfakturere bruker for domenenavn 40 - 80 dager før ny periode av produktet/tjenesten starter. Dette for å forhindre tap av domenenavn. Bruker gis 10 dagers betalingsbetingelse, dersom ikke annet er særskilt avtalt. Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved purring påløper et gebyr etter gjeldende takster for purregebyr. BGWeb forbeholder seg retten til å overdra fordringen til tredjepart dersom betaling ikke er mottatt ved forfall. Bruker inneforstått med at produktet/tjenesten kan bli suspendert eller midlertidig stoppet.


17. STENGING
Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Gjenåpning av sperret webhotell/domene har egne takster.

 

18. LOVER
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan partene kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene i Larvik - Norge.

19. PRODUKSJON AV NETTSIDER
Leveres ikke digitalt materiale som er en forutsetning for en gjennomføring av produksjon av websider, vil vi etter 1(en) måned etter avtale inngåelse fakturere kunden for utført arbeid.

keyboard_arrow_up